ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน

 1. 26 ก.ค. 60 : รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2560
 2. 26 ก.ค. 60 : บันทึกข้อความรายงานเยี่ยมบ้าน 60
 3. 26 ก.ค. 60 : แบบปะหน้าสรุปการเยี่ยมบ้านรายข้อ ปี 60
 4. 26 ก.ค. 60 : คำสั่งครูที่ปรึกษา 2560
 5. 22 ก.ค. 55 : แบบคัดกรอง KD ASSIST
 6. 18 ก.ค. 55 : ความฉลาดทางอารมณ์
 7. 18 ก.ค. 55 : แบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 8. 18 ก.ค. 55 : แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 9. 18 ก.ค. 55 : แบบรายงานแจ้งผลการส่งต่อและช่วยเหลือนักเรียน
 10. 18 ก.ค. 55 : แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
 11. 11 ก.ค. 55 : โครงสร้างการบริหารงานพยาบาลและอนามัย
 12. 11 ก.ค. 55 : แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน.doc
 13. 11 ก.ค. 55 : แบบบันทึกการส่งโฮมรูมและบันทึกร่วมกิจกรรมนักเรียน.docx
 14. 11 ก.ค. 55 : บันทึกการเชิญผู้ปกครอง.docx
 15. 11 ก.ค. 55 : คำสั่งกลุ่มกิจการนักเรียน
 16. 26 มิ.ย. 55 : แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น 1
 17. 26 มิ.ย. 55 : แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น 2
 18. 26 มิ.ย. 55 : แต่งตั้งคณะกรรมการงานกลุ่มกิจการนักเรียน
 19. 26 มิ.ย. 55 : คำสั่งที่ปรึกษา 2555
 20. 26 มิ.ย. 55 : รูปเล่มคู่มือนักเรียน
 21. 26 มิ.ย. 55 : ปกนอกคู่มือนักเรียน
 22. 26 มิ.ย. 55 : ปกในคู่มือนักเรียน
 23. คู่มือการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือ