สรุปผลการดำเนินงาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา เทิดไท้องค์ ราชันย์ เอาชนะยาเสพติด”
  2. To be Number One (เฝ้ารับเสด็จทูลกระม่อมหญิงฯ)
  3. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค.)
  4. กิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.)
  5. ผลการวิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
  6. กิจกรรมเดินรณรงค์โทษของยาเสพติดในเพ็ญพิทย์เกมส์
  7. กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ (1 ธ.ค.)
  8. การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพ็ญ
  9. โครงการอบรมการสื่อสาร ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศศึกษาในเยาวชน
  10. โครงการค่ายอบรมเยาวชนแกนนำเอดส์และเพศศึกษา