ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมด้วยการนำของ ท่านผู้อำนวยการพลศิลป์ จันทบุตร และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นางปราณี ทิวะทรัพย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการบริหารจัดการคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม ศีลธรรม และ เก่ง ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน