สภานักเรียน

รายชื่อสภานักเรียน 2555


ชื่อ-สกุล สมาชิกสภาตำแหน่ง
นาย ชัชวาล ศรีหาวงษ์ ประธาน
นาย พิสิฐ บุญจันทร์รองประธาน
น.ส ณัฐพร เพ็งสวัสดิ์รองประธาน
นาย โชคชัย อินทรตา ฝ่ายกิจกรรม
น.ส ธัญลักษณ์ เทพเภาฝ่ายกิจกรรม
นาย กฤษณะ ดรสงครามฝ่ายประชาสัมพันธ์
น.ส สรียา หารินไสลฝ่ายประชาสัมพันธ์
น.ส วิจิตรา ศรีต่างคำฝ่ายปฏิคม
น.ส ปิยพร ศรีน้อยพรมฝ่ายปฏิคม
น.ส ฐิติมา ธาตุทองฝ่ายโครงการต่างๆ
น.ส ทิพวรรณ ธาตุทองฝ่ายโครงการต่างๆ
น.ส จริยา เก่งคำฝ่ายการเงิน
น.ส จันทร์จิรา ต้นอาสาฝ่ายการเงิน
น.ส นชรินทร์ อัปการัตน์บริหารงานทั่วไป
น.ส นิติยาภรณ์ แก้วมูลมุขเลขานุการ/บริหารงานทั่วไป