พิธีมอบทุนการศึกษา 2555

พิธีมอบทุนการศึกษา 2555

พิธีมอบทุนการศึกษา
โดย นายกรวิวัฒน์ สันติสกุลวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา อ.เพ็ญ
นางเกศิยาภรณ์ โมรา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา อ.เพ็ญ
มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงบุษยมาศ งามลุน นักเรียนชั้น ม.3/5 ( จำนวน 5,000 บาท )


พิธีมอบทุนการศึกษา
รองปราณี ทิวะทรัพย์ ทำบุญเนื่องในวันเกิดมอบทุนการศึกษาให้กับ
นายนำพล เมมาลี นักเรียนชั้น ม.6/1 ( จำนวน 1,000 บาท )พิธีมอบทุนการศึกษา
ร้านถ่ายเอกสารโรงเรียน ( ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ ศิริภา )
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ( จำนวน 2,000 บาท )
1. นางสาววารุณี รามฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/1
2. เด็กหญิงกนกวรรณ ขันขจร นักเรียนชั้น ม.1/4

สรุปผลการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

สรุปผลการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554