สารวัตรนักเรียน

รายชื่อสารวัตรนักเรียน 2555

 1. นาย โจ บุตรสิม
 2. นาย กามนิต พรหมภูวงศ์
 3. นาย นายยุทธชัย ธาตุวิสัย
 4. นาย ภิชเญศ ธนาภรณ์
 5. นาย เชิดพงษ์ กโยดม
 6. นาย คชินทร์ กุลยารีย์
 7. นาย ชัยยุทธ ตันติพงษ์กูล
 8. นาย ศราวุฒิ ขมิ้นขาว
 9. นาย ธรรมรัตน์ โพธิ์สิทธิ์
 10. นาย เสกสรร ผ่องแผ่ว
 11. นาย สิทธิชัย ไกรทิพย์
 12. นาย ณัฐพงษ์ อุดมไพร
 13. นาย ศุภกิจ โมสีทอง
 14. นาย จิรวัตร โพธิ์บาย
 15. นาย กนต์ธร ศรีหาผล
 16. นาย สิทธิชัย สุนทรวิสัย
 17. นาย ดิษวดล แฝกศิลป์
 18. นาย คงศิริ อธิราช
 19. นาย โกเมนท์ นามสุทิน
 20. นาย ธานินท์ โชติมุข
 21. นาย พลวัตร ริมเพ็ง
 22. นาย นัฐพล โพธิ์ชัยเลิศ