เข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบ

รหัสนักเรียน
รหัสผ่าน
 
  *** อัพเดทรายชื่อ 2563 เรียบร้อยแล้ว ระบบใช้งานได้ปกติ ***

สำหรับครู

- รายงานคะแนนพฤติกรรม
- รายงานเข้าแถวหน้าเสาธง
- กิจกรรมชุมนุม
- หัวหน้าระดับเข้าสู่ระบบ
- ครูที่ปรึกษาเข้าสู่ระบบ